Home แนะนำสำนักงาน ประวัติอำเภอ บุคลากร เอกสารดาวน์โหลด ติดต่อสอบถาม
 
ข้อมุลทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลพื้้นฐานที่ตั้ง/เขตการปกครอง
ข้อมูลด้านการผลิตพืช
แนวทางการพัฒนาข้าว
เกษตรกรต้นแบบ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ (ศพก.)
องค์ความรู้ (KM)
ข้อมูลองค์กรเกษตรกร
แผนปฏิบัติงานโครงการ ปี 2561
แผนแม่บทอำเภอ ปี 2561 - 2564

 

ระบบสารสนเทศ
ทะเบียนเกษตรกร
ศบกต. (ศ.02)
สารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
วิสาหกิจชุมชน
อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.)
กสก.
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
กองแผนงาน
ใบรับรองการจ่่ายเงินเดือน
คลินิคเกษตร
 
 
คู่มือประชาชน
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
/แขวง (กทม.)

การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงาน
เกษตรอำเภอ/กิ่งอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต
(กทม.)

การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำ
แปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงาน
เกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต (กทม.)
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำ
แปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงาน
เกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต (กทม.)


 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

 

ภาพข่าว/กิจกรรม สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง
 

รวมภาพข่าว/กิจกรรม ประจำเดือนมกราคม 2562

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)(10) (11)
 

รวมภาพข่าว/กิจกรรม ประจำเดือนธันวาคม 2561

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
 

รวมภาพข่าว/กิจกรรม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
 
รวมภาพข่าว/กิจกรรม ประจำเดือนมิถุนายน 2561
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
 
รวมภาพข่าว/กิจกรรม ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
(22)
 
รวมภาพข่าว/กิจกรรม ประจำเดือนเมษายน 2561
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
(22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29)
 
   
   
   
ข่าว/ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2561 (ประกาศ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อจัดอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561 (ประกาศ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารการสรุปบทเรียนผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา
ปี 2560/61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการประชุมฯ ระดับอำเภอ โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพิมพ์ใบประกาศนียบัตร โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายสำเนาเอกสาร จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการอบรมพร้อมเข้าเล่ม และจ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบ
ประเมินการฝึกอบรม โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อจัดฝึกอรมเกษตรกร โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที 13 มิถุนายน 2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของสมนาคุณให้กับผู้บรรยาย โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2560 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถแทร็กเตอร์ไถกลบตอซังเพื่อจัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรและวิสาหกิจชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2560 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แบบแปลงใหญ่ ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถแทร็กเตอร์ไถกลบบริเวณฐานเรียนรู้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ยโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรมโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อจัดอบรมเกษตรกรเกี่ยวกับหลักการเกษตรอินทรีย์การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี โครงการส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์ในแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ)
ประกาศผู่ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนวิสาหกิจชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษรและวิสาหกิจชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายเพื่อจัดทำเวทีถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ Smart Group โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพองค์กรเกษตรและวิสาหกิจชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายเพื่อจัดอบรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ Smart Group โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพองค์กรเกษตรและวิสาหกิจชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้สำหรับพาเกษตรกรไปศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ)


ผู้บริหาร
 

นายเกรียงศักดิ์ จีนอนงค์
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน รักษาราชการแทนเกษตรอำเภออู่ทอง

 
Link สำนักงานเกษตรอำเภอ
 
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช
สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง
สำนักงานเกษตรอำเภอบางปลาม้า
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์
สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง
สำนักงานเกษตรอำเภอสามชุก
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ

 

 
 

 

สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หมู่ที่ 5 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
E-mail : uthong@doae.go.th โทรศัพท์ 0-3555-1588