Home แนะนำสำนักงาน ประวัติอำเภอ บุคลากร เอกสารดาวน์โหลด ติดต่อสอบถาม

 

องค์ความรู้ (KM)
 

1. องค์ความรู้ เรื่องการแปรรูปข้าว

2. องค์ความรู้ เรื่องจุลินทรีย์ท้องถิ่น

3. องค์ความรู้ เรื่องปุ๋ยหมักเติมอากาศ


 

 

 

 

 

 

 

   
สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หมู่ที่ 5 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
E-mail : uthong@doae.go.th โทรศัพท์ 0-3555-1588