Home แนะนำสำนักงาน ประวัติอำเภอ บุคลากร เอกสารดาวน์โหลด ติดต่อสอบถาม

 

ที่ตั้ง / เขตการปกครอง
 

ลักษณะที่ตั้ง เนื้อที่ และอาณาเขต  :           

  อำเภออู่ทองเป็นอำเภอหนึ่งในจำนวน 10 อำเภอ ของจังหวัดสุพรรณบุรี
  อยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด  ห่างจากตัวจังหวัด 31 กิโลเมตร 
  มีเนื้อที่ประมาณ 641.063 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 400,664 ไร่ 
  มีอาณาเขตดังนี้
   
    ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอดอนเจดีย์
    ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า และ อำเภอสองพี่น้อง
    ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอสองพี่น้อง
    ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอพนมทวน อำเภอห้วยกะเจา และ อำเภอเลาขวัญ (จังหวัดกาญจนบุรี)
     


เขตการปกครอง  :   แบ่งเขตการปกครองตาม พ.ร.บ. ลักษณะการปกครองท้องที่ มีจำนวน 13 ตำบล
                        1. ตำบลอู่ทอง
                        2. ตำบลสระยายโสม
                        3. ตำบลบ้านดอน
                        4. ตำบลดอนมะเกลือ
                        5. ตำบลยุ้งทะลาย
                        6. ตำบลหนองโอ่ง
                        7. ตำบลดอนคา
                        8. ตำบลพลับพลาไชย
                        9. ตำบลบ้านโข้ง
                        10. ตำบลจรเข้สามพัน
                        11. ตำบลสระพังลาน
                        12. ตำบลเจดีย์
                        13. ตำบลกระจัน

 

 

 

 

 

 

 

   
สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หมู่ที่ 5 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
E-mail : uthong@doae.go.th โทรศัพท์ 0-3555-1588